Подкомитет Дистриктни грантове

Виолина Костова

» ФОРМУЛЯР ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСТРИКТНИ ГРАНТОВЕ (DG) 2015-2016
» Клубен Меморандум за разбиране на Фондация Ротари свързан с реализацията и отчета на Дистриктен грант 2015/2016
» Формуляр за кандидатстване за дистриктен грант, 2017-2018
» Методика за оценка на проекти за дистриктен грант, 2017-2018
» РЪКОВОДСТВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИСТРИКТЕН ГРАНТ
» Жизнен цикъл на дистриктен грант
» РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДИСТРИКТЕН ГРАНТ
» ПРИЛОЖЕНИЯ към Ръководство за управление и отчитане на дистриктни грантове
Подкомитетът за Дистриктни грантове подпомага дейността на клубовете в процеса на генериране на идеи, планиране и разработване на проектни предложения за финансиране с Дистриктен грант.
Подкомитетът е отговорен за подготовката на документацията за кандидатстване за съответната ротарианска година, за оценката и класирането на подадените проектни предложения.
Членовете на подкомитета осъществяват непрекъснат мониторинг и контрол и подпомагат клубовете в процеса на изпълнение, популяризиране и финално отчитане на одобрените за финансиране проекти. Подкомитетът отговаря и за верифициране на финалните технически отчети на реализираните проекти финансирани с Дитриктен грант.

С Дистриктни грантове се финансират краткосрочни хуманитарни проекти и дейности, които подкрепят мисията на Фондация Ротари, насочени са към удовлетворяване на конкретни нужди и потребности на местна общност и постигат устойчиви и измерими резултати.

Повече информация можете да намерите на сайта на Дистрикта или да зададете Вашите въпроси на e-mail: trf.district2482@gmail.com.